Thứ Bảy, 13/08/2022

351327ĐB
2TỶ
327351KK
400TR
116778NHẤT
30TR
053663
503648NHÌ
10TR
533372
013746
143623652526BA
4TR
341097665221
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N