Thứ Ba, 11/10/2022

689320ĐB
2TỶ
320689KK
400TR
808374NHẤT
30TR
202117
922909NHÌ
10TR
213272
092570
634712943529BA
4TR
777641065752
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N