Thứ Ba, 10/05/2022

222194ĐB
2TỶ
194222KK
400TR
740523NHẤT
30TR
332519
702362NHÌ
10TR
099805
177218
240241505603BA
4TR
604801262138
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N