Thứ Sáu, 20/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
385456NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
649884NHÌ
350N
NHÌ
40TR
176885
132072BA
210N
BA
10TR
001413
692268
415350136527KK
100N

5TR
255247181562
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N